LOGO

Jiří Kučera - revize vyhrazených elektrických zařízeníREVIZE ELEKTROINSTALACE

Provádím revize (výchozí, pravidelné, mimořádné) elektroinstalace do 1000V, v objektech třídy A (bez nebezpečí výbuchu). Jedná se zejména o byty, rodinné domy, kanceláře, školy, výrobní a skladovací prostory, stavby, rozvaděče nebo pouze jednotlivé obvody (zásuvka pro plynový kotel).

Součástí revize je prohlídka provedení elektroinstalace, provedení všech normou požadovaných měření a vyhotovení revizní zprávy.

Při revizi se posuzuje elektrické zařízení z hlediska bezpečnosti. Elektrické zařízení (elektroinstalace) je považováno za bezpečné, splňuje-li ustanovení příslušných norem.

Výchozí revize elektrického zařízení je vyžadována zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), je nezbytná pro kolaudační řízení a připojení instalace k veřejné síti. Žádné elektrické zařízení nesmí být uvedeno do provozu bez výchozí revize.

Provádění pravidelných revizí elektrického zařízení vychází ze zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) a na něj navazujícího zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a zdraví při práci).

I když se nepředpokládá povinnost provádět tyto revize v domácnostech, je dle zákona č.40/1964 Sb. (občanský zákoník) účelné provádět revize i tam. Revize elektrické instalace se důrazně doporučuje při změně nájemníků nebo majitelů.

Mimořádné revize se provádí, jak jejich název naznačuje, v mimořádných situacích, mimo pravidelné termíny na žádost majitele (provozovatele), například po úderu blesku do budovy, kdy je žádoucí znovu prověřit elektrické zařízení z hlediska bezpečnosti.

Lhůty pravidelných revizí elektrické instalace se určují podle druhu instalace a zařízení, způsobu provozu, četnosti a kvality údržby a s ohledem na vnější vlivy. Doporučený termín příští revize je součástí každé revizní zprávy.


Copyright © 2011 Jiří Kučera -WWW.REWI.CZ