LOGO

Jiří Kučera - revize vyhrazených elektrických zařízeníFAQ

Proč provádět revize elektroinstalace?


Nejdůležitější důvod je,aby se předešlo škodám na zdraví, životě a majetku.
U domácností jsou revize požadovány stavebním úřadem při kolaudaci, distributorem elektrické energie při zřizování odběrného místa nebo změně tarifu a může je požadovat pojišťovna při žádosti o pojistné plnění.
U organizací určují provádění revizí zákony a vyhlášky. Zejména se jedná o zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) a na něj navazující zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a zdraví při práci).

Periodické revize Vám zpravidla odhalí možné závady a elektroinstalaci a tím předejdete mnohem větším škodám nebo i úrazu.

Jaká je cena revize a od čeho se odvíjí?


Cena revize se stanovuje podle složitosti rozsahu a složitosti instalace po prohlídce. Pro představu si můžete spočítat cenu na stránce ceníku.

Kdo může provádět revize?


Pouze pracovníci, kteří mají platné osvědčení dle §9 vyhl. č. 50/1978 Sb. vydaným příslušným orgánem dozoru (TIČR), firem s platným oprávněním k provádění revizí.

Kdy kontaktovat revizního technika?

V případě, že se bude jednat o novou elektroinstalaci, je vhodné revizního technika kontaktovat před započením stavebních prací. Součástí elektroinstalace je i základový zemnič a i ten podléhá revizi. Revizní technik, který dude provádět výchozí revizi se domluvá s firmou provádějící elektroinstalaci, případně i s pojektantem, na vhodnosti zapojení, použitých přístrojů a dalších odborných záležitostech. Tímto se předejde zbytečným navyšováním nákladů z důvodu opav nové elektroinstalace (například výměny špatně zvolených zásuvek, spínačů a svítidel).
V prípadě pravidelných revizí s dostatečným předstihem, aby bylo možno revizi v požadovaném termínu provést.

Jaké doklady budu k revizi potřebovat?

Základní doklady jsou projektová dokumentace skutečného provedení, protokol o určení vnějších vlivů a prohlášení o shodě všech instalovaných zařízení.
Při pravidelné revizi pak předchozí revizní zprávy.

Co jsou vnější vlivy a protokol o jejich určení?


Vnější vlivy vyjadřují soubor všech faktorů působících v daném místě na elektrické zařízení. Jedná se zejména o teplotu, vlhkost, přítomnost vody, působení par a plynů atd. Tyto vlivy komise zaznamená do protokolu o určení vnějších vlivů. Tento protokol následně slouží řádnému návrhu, provedení a revizi elektroinstalace.

Kdo může provádět elektroinstalaci, nebo do ní zasahovat?

Pouze pracovníci znalí a znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají platné osvědčení podle vyhl. 50/1978 Sb.


Copyright © 2011 Jiří Kučera -WWW.REWI.CZ